Ստուգում

12-րդ դասարանցիների գիտելիքների առաջին ստուգումը մաթեմատիկայից

I. Տրված են 18 և 27 թվերը
1) Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:
1) 9
2) − 1/9
3) − 9
4) 1/9
2) Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
1) 3
2) 5
3) -1
4) 1
3) Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 3
2) 54
3) 9
4) 1
4) Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
1) 54
2) 108
3) 9
4) 486
5) Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:
1) 1
2)5/6
3) 2
4)11/6
6) Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:
1) 7
2) 4
3) 5
4) 6
7) Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի
տարբերությունը:
1) 80
2) 78
3) 98
4) 88
8) Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:
1) 4
2) 3
3) 2
4) 1
9) Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1
մնացորդ:
1) 81
2) 71
3) 73
4) 72
10) Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝
1-ով:
1) կմեծանա 3-ով
2) կփոքրանա 3-ով
3) կփոքրանա 5-ով
4) կմեծանա 5-ով
11) Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 14
2) 12
3) 64
4) 8
12) Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:
1) 77
2) 81
4) 90
13) Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:
3) 80
1) 28784
2) 19679
3) 25018
4) 40452
14) Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:
1) 30
2) 24
3) 20
4) 64
15) Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝
15:
1) 150
2) 200
3) 215
4) 300
16) Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 39
2) 13
3) 3
4) 1
17) Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:
1) 6
2) 4
3) 1
4) 5
18) Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված
քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8
19) Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:
1) 156 և 420
2) 102 և 133
3) 17 և 153
4) 24 և 235:
II. Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:
20) Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի
հակադարձների գումարին:- ՍԽԱԼ
21) Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է:– ՃԻՇՏ
22) Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի
հակադիրների գումարին:- ՃԻՇՏ
23) Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է:- ՃԻՇՏ
24) Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի:- ՍԽԱԼ
25) Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը
կմեծանա:- ՍԽԱԼ