Մաթեմատիկա

Գիտելիքների ստուգում 2
1. Նշված եռյակներից որո՞ւմ են թվերը գրված նվազմանկարգով:
1) 0,75; 2/3 ; 3/5
2. Քանի՞ պարզ թիվ կա[10; 30] միջակայքում:
1) 6
3. Նշված թվերից ընտրել այն, որը երկու պարզ թվերիարտադրյալ է:
2) 106
4. Քանի՞ քառակուսի մետր է մեկ հեկտարը:
3) 10000
5. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (16*7-11*5):
4) 5
6. 36-ը 60-ի ո՞ր տոկոսն է:
4) 60
7. Գտեք 2-ից փոքր հինգ հայտարարով բոլոր անկանոնկոտորակների գումարը:
2) 7
8. 60-ը 48 –ից քանի՞ տոկոսով է մեծ:
2) 25
9. Գտեք 3/2-1/2(3+2/3) արտահայտության արժեքը:
2) – 1/3
10. Գտեք 4/7∙5:5/3+1 արտահայտության արժեքը:
4) 19/7
11. Գտեք |14/3-3∙1,6| արտահայտության արժեքը:
3) 2/15
12. Գտեք 1/2+ 1/3:|-1/6|
4) 2,5
13. Գտեք 3(7/9-2/3)-|-2| արտահայտության արժեքը:
4) -5/3
14. Գտնել (11/60;5/24) միջակայքին պատկանող 5հայտարարով սովորական կոտորակը:
1) 1/5
15. 15 րոպե 46 վայրկյանը մեկ ժամի ո՞ր մասն է:
1) 473/1800
16. 50 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 51-ի:Գտեք այդ թվերի արտադրյալը:
4) 2
17. Գտեք a+6 թիվը 7-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը,եթե a-ն 7-ի բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ;
3) 2
18. Գտեք (100-1/7) տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը:
3) 699
19. Քանի՞ զրոյով է վերջանում առաջին 16 պարզ թվերիարտադրյալը:
1) 1

Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:
20. Գոյություն ունեն 10-ից փոքր երկու այնպիսի բնականթվեր, որոնց արտադրյալը հավասար է 120: (սխալ)
21. Մեկից մինչև 100 բնական թվերի շարքում կա 6-իբաժանվող 16 թիվ: (ճիշտ)
22. a, b, a+b, a-b բնական թվերից գոնե մեկը բաժանվում է3-ի: (ճիշտ)
23. Եթե իրարից տարբեր երեք բնական թվերիարտադրյալը մեծ է 300-ից, ապա նրանցից գոնե մեկը մեծէ 7-ից: (ճիշտ)
24. Գոյություն ունի անպիսի բնական n թիվ, որի դեպքումn*2-2n թիվը բնական թվի քառակուսի է: (սխալ)
25. 1-ից մինչև 19 բնական թվերի արտադրյալի վերջինչորս թվանշանները զրո են: (սխալ)

Գիտելիքների ստուգում 3
1. Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:
ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ
1) 1 2) 2 3) 3 4) 5
Պատ՝․ 2) 2
բ)Այդ թվերից քանիսն են 6-ի բազմապատիկ
1) 2 2) 0 3) 3 4) 1
Պատ՝․ 3) 3
գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:
1) 400 2) 25 3) 0,25 4) 20
Պատ՝․ 2) 25
2. Գտնել արտահայտության արժեքը.
16/3+8/3:4/5
1) 16/3 2) 18/5 3) 26/3 4) 7
Պատ՝. 3) 26/3

3. Հաշվել արտահայտության արժեքը.
ab4-ba4 /a3-b3 +3ab, a=√11 + 2 b=√11 – 2
1)20 2)16√11 3)16-√11 4) 14
Պատ՝. 4) 14

4. Եթե 2a+3=6, ապա 3/4a+6-ը հավասար է
(A)1/4 (B)1/2 (C) 1 (D) 2 (E) 3
Պատ՝. (A)1/4

5. Հաշվել
√60-√20 / √5-√15
1) -10 2) -5 3) -2 4) -4
Պատ՝. 3) -2

6. (0,125)2/3 – 250,5
1) -1 2) -120 3) -4,75 4)-9
Պատ՝. 3) -4,75

7. (1/3)-2 – 81/3
1)-179 2) 7 3) 6 4) 1
Պատ՝. 2) 7

8. √ 3 √24 . 6 √4
1) 1 2) 2 3) 8 4) 4
Պատ՝. 2) 2
9. log5 75 – log5 3
1) 3 2) 2 3) log5 73 4) log5 78
Պատ՝. 2) 2

10. (1-log5 10) (1-log2 10 )
1) 1 2) 2 3) -2 4) -1
Պատ՝. 1) 1

11. log3 40-log3 5/log3 2
1) 3 2) 4 3)11 4)17,5
Պատ՝. 1) 3

12. log6 10+ log6 21-log6 35
1)1 2) -log6 4 3) -2/3 4) ½
Պատ՝. 1)1

13. (log5 20+log515-2)log12 5
1) 1 2) log5 260.log12 5 3) log5 270.log12 5 4) 3
Պատ՝. 1) 1

14. Լուծել անհավասարումը.
log2(x-5) ≥3
1) 14 2)13 3)7 4)3
Պատ՝. 2)13

15. Եթե 42x+2=64, ապա x-ը հավասար է
(A) 1/2 (B) 1 (C) 3/2 (D) 2 (E)5/2
Պատ՝. (A) 1/2

16. Եթե 2y2 + x-4 = 0 x/2=y2, ապա x-ը հավասար է
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
Պատ՝. (B) 2

17. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի 4-րդ անդամիթվային արժեքը, եթե դրա առաջին 3 անդամներիարժեքները որևէ դրական իրական a թվի դեպքում հավասար են a-1, a+3 և 3a+1:
(A) 25 (B) 36 (C) 32 (D) 100 (E) 9
Պատ՝. (C) 32

18. Նշված եռյակներից, որը կարող էհամապատասխանել եռանկյան կողմերիերկարություններին:
(A) 2, 3, 5 (B) 1, 4, 2 (C) 7, 4, 4 (D) 5, 6, 12 (E) 9, 20, 8
Պատ՝. (C) 7, 4, 4

19 .Լուծել հավասարումը.
7(x-3)/x-1=2
1)41/13 2)-19/5 3)19/5 4)23/7
Պատ՝. 3)19/5
20. Լուծել անհավասարումը.
(x-2)(5-x)≥0
1) [2;5] 2)(-∞;2]∪[5;+∞) 3) (2;5) 4)[0;+∞)
Պատ՝. 1) [2;5]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s